1.VÝZVA SP Společné zemědělské politiky

, ,

MAS Mezilesí vyhlašuje 1. výzvu v rámci Strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023–2027, Intervence 52.77 – LEADER (dále jen „SP SZP“).

 

Začátek příjmu žádostí na MAS: 15. 4. 2024

Ukončení příjmu žádostí na MAS: 15. 5. 2024 v 23:59

Termín finálního podání na RO SZIF: 19. 7. 2024

 

Seminář pro žadatele se bude konat 24. 4. 2024 v zasedací místnosti MěÚ Městec Králové od 17 hodin.

Svoji účast na semináři prosím potvrďte do 23. 4. 2024 na mail: masmezilesi@masmezilesi.cz.

(účast na semináři je zohledněna v rámci preferenčních kritérií)

 

Celková výše dotace pro 1. výzvu SP SZP – 10 500 000 Kč.

 

Výzva je vyhlášena na následující aktivity:

1) Fiche 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese

a) Lesnické podnikání, technologie a stroje pro hospodaření v lese – investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro podnikání v lesnictví a hospodaření v lese

b) Lesní školkařská činnost – investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro lesní školkařskou produkci

c) Dřevozpracující provozovny – investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro zpracování dřeva v pilařských provozovnách

 

Definice žadatele
Podnikatelské subjekty podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, držitelé lesa.
Bližší definice jsou stanoveny v části B. Specifické podmínky společné pro všechny Fiche, kapitola 2. Definice žadatele/příjemce dotace.

dotace: 50 %

alokace: 2 500 000 Kč

 

2) Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků včetně zemědělců

a) Zemědělské podnikání – investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro zemědělské podnikání
Jedná se např. o investice pro živočišnou výrobu jako výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, skladovacích prostor pro krmiva a druhotné produkty živočišné výroby, nebo investice pro rostlinnou výrobu jako posklizňová úprava, skladování a expedice rostlinné produkce, výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů a chmelnic, výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, nákup mobilních strojů či mobilní oplocení pro pastevní areál.

b) Zpracování a uvádění produktů na trh – investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro zpracování a uvádění produktů na trh
Jedná se např. o investice související s finální úpravou, balením a značením výrobků, investice do staveb, investice související se skladováním nejen surovin a výrobků, ale i druhotných surovin, investice související s uváděním produktů na trh.

 

Definice žadatele
Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.
Bližší definice jsou stanoveny v části B. Specifické podmínky společné pro všechny Fiche, kapitola 2. Definice žadatele/příjemce dotace.

dotace: 50 %

alokace: 3 000 000 Kč

 

3) Fiche 5 – Rozvoj venkova

b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)

c) Drobné památky místního významu (např. smírčí kříže, křížky, pomníky padlým, historické pamětní desky, význačné náhrobky či hrobky, morové sloupy, boží muka, milníky, kapličky, zvoničky, kašny, sochy a sousoší, plastiky, popř. i skalní reliéfy či pamětní nápisy a jiné veřejné přístupné drobné památky)

 

Definice žadatele
Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.
Bližší definice jsou stanoveny v části B. Specifické podmínky společné pro všechny Fiche, kapitola 2. Definice žadatele/příjemce dotace.

dotace: 70 %

alokace: 5 000 000 Kč

 

 

Dotace je poskytována v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci SP SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla pro konečné žadatele“), ve kterých naleznete podrobný výčet způsobilých výdajů a dále obecné a specifické podmínky dotace dle jednotlivých oblastí podpory.

Podporovány jsou pouze výdaje vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci (dále jen „ŽoD“) na MAS (tzn. písemná objednávka nebo uzavření smlouvy s dodavatelem až po podání ŽoD na MAS).

Povinné přílohy dokládané při podání ŽoD na MAS vyplývají z Preferenčních kritérií pro jednotlivé Fiche. Povinné přílohy předkládané při podání ŽoD na RO SZIF doporučujeme předložit již při podání ŽoD na MAS – viz Seznam povinných příloh.

 

V případě výběru dodavatele je povinnost postupovat v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci SP SZP (dále jen „Příručka pro zadávání zakázek“).

 

Pro vygenerování a podání ŽoD je nutné zřízení přístupu na Portál farmáře.

 

Odkaz na vyhlášenou výzvu na stránkách SZIF ZDE

 

Doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese masmezilesi@masmezilesi.cz nebo se obraťte na projektovou manažerku pro výzvy MAS ve Společné zemědělské politice Moniku Kuštovou na tel. čísle 736 476 008.

 

Přiložené dokumenty:

1) Výzva

2) Fiche 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese

3) Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků včetně zemědělců

4) Fiche 5 – Rozvoj venkova

5) PRAVIDLA pro konečné žadatele

6) POSTUP pro žadatele pro podávání Žádosti o dotaci

7) Příručka pro zadávání zakázek

8) Seznam povinných příloh při podávání ŽoD

9) Seznam dokumentace k přímému nákupu

10) Seznam dokumentace k cenovému marketingu

11) Seznam dokumentace k výběrovému řízení

12) Seznam dokumentace k zadávacímu řízení

13) Způsob výběru projektů na MAS

14) Interní postupy MAS Mezilesí

15) Etický kodex

16) Návod k získání přístupu do Portálu farmáře

17) Žádost o přístup do Portálu farmáře

18) Příručka pro podání formuláře Identifikace příjemců dotací

19) Prezentace – Příručka pro zadávání zakázek

20) Seznam vybraných a nevybraných žádostí v PRV