Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027

Příprava strategie pro nové programové období 2021–2027 probíhala kontinuálně v rámci terénního výzkumu a nespočtu setkání a konzultací, které se odehrály v průběhu implementace SCLLD 2014–2020, velice často i v neformální rovině. Při zpracování SCLLD byl a je akcentován komunitní přístup. SCLLD jako strategický dokument je výsledkem práce, názorů, námětů a připomínek širokého pléna partnerů MAS a různorodých aktérů na území MAS. V letech 2022-2023 probíhal sběr projektových záměrů všech místních aktérů. Kancelář MAS vytvořila zásobník projektů, který je průběžně aktualizován.

Na SCLLD navazuje schvalování akčních plánů jednotlivých Programových rámců. Na sklonku roku 2022 byl schválen Programový rámec OPZ+ (Operační program Zaměstnanost plus). V roce 2023 byla podána žádost o schválení Programového rámce OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost), SP SZP (Strategický plán Společné zemědělské politiky) a IROP. Všechny Programové rámce byly v průběhu roku 2023 schváleny a IROP společně s OPZ+ jsou již ve fázi plné realizace.

IROP

IROP je jeden z operačních programů spravující MMR, který propojuje rozvojové priority obcí, měst, regionů a je určen zejména pro zlepšování a zvyšování kvality života tamních obyvatel. Cílem podpory je snížení lokální nezaměstnanosti, lepší využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, ochrana kulturního dědictví a rozvoj místních služeb a dopravní obslužnosti.

Hlavní témata, do kterých se naše MAS v rámci IROP 2021 – 2027 rozhodla směřovat podporu, jsou zaměřena na oblast bezpečné dopravy, vzdělávání, hasičů a oblast sociálních služeb.

Strategický plán Společné zemědělské politiky

SP SZP je klíčový dokument Evropské unie, který určuje hlavní cíle a priority v oblasti zemědělství a venkova. Cílem SZP je zajistit udržitelný rozvoj zemědělství, podporovat konkurenceschopnost zemědělského odvětví, zajišťovat potravinovou bezpečnost a ochranu životního prostředí a podporovat rozvoj venkova. Plán se zaměřuje na různé oblasti, jako je podpora malých a středních zemědělců, ochrana biodiverzity, podpora tržních mechanismů a inovací v zemědělství.

Ve druhé polovině roku 2023 započaly kroky k přípravě Programového rámce SP SZP, který byl v listopadu 2023 schválen a následně byl vydán Akceptační dopis s celkovou alokací rezervovanou pro MAS Mezilesí z tohoto operačního programu na celé období ve výši 20 714 300 Kč. MAS na základě průzkumu území určila hlavní témata, do kterých bude v následujícím období směřovat podporu:

1) Lesnické podnikání a hospodaření v lese

2) Podnikání malých a středních podniků včetně zemědělců

3) Rozvoj venkova (základní služby a obnova obcí)

4) Neproduktivní infrastruktura v krajině

5) Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK ve výzvách vyhlašovaných Místní akční skupinou bude podporovat příjemce z řad malých a středních podniků v:

  • digitalizaci, robotizaci a automatizaci,
  • pořízení moderních e-shopů s cloudovými službami,
  • zajištění možnosti pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury,
  • dále pořízení výrobních strojů a zařízení.

Tyto možnosti nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

OPZ+ MAS Mezilesí

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000019

Realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Hlavním cílem projektu je podpora a sociální začlenění ohrožených skupin obyvatel do místních komunit, budování sousedské pospolitosti, aktivizace obyvatel území, jejich motivace na participačních aktivitách a podpora mezioborové spolupráce.