Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady

Naše místní akční skupina již od roku 2016 podporuje rozvoj regionálního školství na úrovni mateřských a základních škol skrze projekty Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání. Již čtvrté pokračování a rozvoj projektu značí obrovskou důležitost, kterou MAS přikládá kvalitě školství ve venkovských oblastech.

Díky spolupráci s mateřskými školami, základními školami, zřizovateli a dalšími místními vzdělávacími institucemi můžeme přispět ke zlepšení vzdělávacích programů, zvýšení kvalifikací, získání nových a prohloubení stávajících kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků, ředitelek a ředitelů škol. Nejen poskytnutí prostoru a příležitostí k získání nových zkušeností a vědomostí dětem, žákům, studentům a mladým lidem pro lepší budoucnost, ale také podpora rozvoje lidských zdrojů ve venkovských oblastech je naším cílem. 

MAP IV.

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady IV

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008457

Doba realizace: 1. 4. 2024 – 31.12. 2025

Celkové způsobilé výdaje: 6 199 047,23 Kč

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách skrze vzdělávací a osvětové akce, síťování, přenos zkušeností a best practices, podporu spolupráce mezi pedagogy, vedením, zřizovateli, rodiči a širokou veřejností, strategické plánování a společnou přípravu přehledů strategických investic. Dále se zaměřuje na osvětu v používání moderních vyučovacích metod a technologií, podporu inkluze a rozvoj klíčových dovedností u žáků mateřských a základních škol.

MAP III.

Název projektu: Podpora rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023124

Doba realizace: 1. 9. 2022 – 30. 11. 2023

Celkové způsobilé výdaje: 1 852 705,40 Kč

Třetí projekt Podpora rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady (MAP III) byl zaměřen na společné strategické plánování, sdílení dobré praxe a sdílení aktivit v ORP Poděbrady vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Toho bylo docíleno podporou spolupráce škol, školských zařízení, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání včetně laické i odborné veřejnosti z území skrze společné informování, síťování, vzdělávání, setkávání, diskusi a společné řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání. Pedagogové, členové nevládních organizací, místních úřadů a zástupci rodičů se scházeli na setkáních 7 pracovních skupin – Čtenářská a Matematická gramotnost, Rovné příležitosti, Financování, Polytechnika a EVVO, Mateřské školy a Vedení škol, na kterých diskutovali o zlepšení vzdělávání v jednotlivých oblastech a připravovali návazné aktivity ve školách.

MAP II.

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010695

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2022

Celkové způsobilé výdaje: 9 871 352,40 Kč

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II“ (MAP II) byl zaměřen na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnoval předškolní, základní, zájmové a neformální vzdělávání v ORP Poděbrady. Jeho cílem bylo rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při dalším plánování rozvoje vzdělávání. K rozvoji spolupráce v území došlo skrze budování znalostních kapacit, partnerství, informování, akčního plánování a implementaci akčních plánů při využití principů komunitně vedeného plánování. V rámci projektu byli podpořeni pedagogičtí pracovníci, včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, sdílením zkušeností s ostatními kolegy a podporou spolupráce mezi školami a zájmovými organizacemi. Byla realizována řada workshopů, přednášek, seminářů a vzdělávacích akcí nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče a veřejnost. Jako příklad můžeme uvést veletrh moderních technologií Digi-tech, přednáška Lidmily Pekařové a dalších odborníků, instalace vzdělávací Polabecké stezky, organizace literární soutěže Noc v ZOO, půjčování kufrů plných knih mateřským a základním školám, logopedická supervize na mateřských školách, letní školy pro pedagogy a mnoho dalších akcí. V rámci projektu byla také ve spolupráci s pedagogy 2. stupně vydána Kuchařka českých moderních dějin – pracovní listy pro výuku dějepisu po 2. světové válce až do současnosti s důrazem na regionální kontext.

MAP I.

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000389

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Celkové způsobilé výdaje: 2 340 987,04 Kč

První projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady“ (MAP I), financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, byl zahájen 1. 9. 2016. Realizátorem byla Místní akční skupina Mezilesí v partnerství s Městem Poděbrady. Do projektu bylo aktivně zapojeno 34 škol a školských zařízení. V průběhu realizace probíhalo na území ORP Poděbrady síťování hlavních aktérů ve školství a mapování současného stavu vzdělávání prostřednictvím setkávání řídícího výboru projektu, individuálních setkání s řediteli a ředitelkami škol a školských zařízení a pracovních skupin, kterých se účastnili pedagogové, rodiče a další veřejnost. Tato setkání vedla k vytvoření dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Poděbrady, který obsahuje jak analytickou část, tak popis hlavních cílů a opatření vztahujících se k současné situaci na území, a akční plán na následující období, který byl zároveň podkladem pro přípravu MAP II. Projekt MAP I byl ukončen 31. 8. 2018.