Strategie 2014+

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také pouze „SCLLD“ nebo pouze „Strategie“) Místní akční skupiny Meziles](také „MAS Mezilesí“ nebo pouze „MAS“) je celkovou integrovanou střednědobou strategií území vymezeného správními obvody obcí v územní působnosti MAS Mezilesí pro období let 2014 – 2020, která vychází z principů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), ze základních principů metody LEADER a dále z myšlenky dlouhodobého udržitelného rozvoje území. Pro MAS jako nositele Strategie je jejím smyslem propojit subjekty v území, jejich záměry a obecně zdroje financování těchto záměrů.

SCLLD je členěna do šesti základních částí:

 1. Úvod a představení místního partnerství
 2. Popis území a zdůvodnění výběru
 3. Analytická část
 4. Strategická část
 5. Implementační část
 6. Přílohy

Na SCLLD dále navazuji tzv. Programové rámce naplňující cíle strategie v kratším období a určují zdroje na jejich realizaci, přičemž by měly určit provázanost strategie a jednotlivých operačních programů. Programové rámce jsou sestaveny do  tzv. Integrovaného akčního plánu rozvoje území MAS.

Při zpracování a realizaci SCLLD byl a je akcentován komunitní přístup, odrážející se v mapování názorů místních aktérů nejen na problematiku celkového rozvoje území MAS, ale také logicky na problematiku rozvoje a odstraňování překážek rozvoje v oblastech jejich působnosti.  Tvorba naší SCLLD vychází ze zásad i) rovnocenného postavení názorů všech subjektů, ii) informační otevřenosti a projednávání MAS navenek i dovnitř, iii) primárního výzkumu v terénu, a iv) principů metody LEADER.

IROP

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v České republice rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Tento operační program spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. IROP propojuje rozvojové priority obcí, měst, regionů a je určen zejména pro zlepšování a zvyšování kvality života tamních obyvatel. Cílem podpory je snížení lokální nezaměstnanosti, lepší využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, ochrana kulturního dědictví a rozvoj místních služeb a dopravní obslužnosti.

Hlavní témata, do kterých naše MAS v rámci IROP 2014 -2020 směřovala podporu, byla zaměřena na oblast dopravy, vzdělávání a oblast sociálního bydlení. V této souvislosti MAS do konce roku 2021 vyhlásila 6 výzev a administrovala celkem 14 projektů s celkovými způsobilými výdaji přesahující 47,2 milionu Kč. Během realizace došlo k ukončení administrace u 2 projektů, zbylých 12 projektů v hodnotě více jak 42,9 milionu Kč je v současné době již úspěšně dokončených a rovněž i proplacených (celková výše proplacené dotace přesahovala 39,5 milionu Kč).

PRV

Program rozvoje venkova spravuje Ministerstvo zemědělství a poskytuje finanční podporu pro projekty, které se týkají rozvoje venkovských oblastí a jejich obyvatel. Hlavním cílem tohoto programu je zlepšit životní podmínky lidí, kteří žijí a pracují na venkově, a podpořit udržitelný rozvoj venkovských oblastí. PRV se zaměřuje na několik klíčových oblastí, včetně zemědělství, infrastruktury, životního prostředí a kulturního dědictví. Cílem programu je podpořit diverzifikaci hospodářských aktivit na venkově, podporovat inovace a podnikání a zlepšovat infrastrukturu a služby v této oblasti.

Naše MAS v rámci Programu rozvoje venkova administrovala 53 projektů s celkovými způsobilými výdaji více jak 40, 5 milionu Kč. K 30. 11. 2023 bylo úspěšně ukončeno a proplaceno 33 projektů v hodnotě 23 milionu korun a s celkovou výší dotace 11,7 milionu Kč. Z administrovaných projektů bylo v realizaci ukončeno 10 projektů a dalších 13 projektů je ve fyzické realizaci a nebylo ještě proplaceno.

Dokumenty ke stažení

OPŽP

V Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP) je využit komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Základní principy pro konkrétní integrované nástroje uplatňované v rámci OPŽP jsou definovány ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (Usnesení Vlády ČR č. 344/2013) (SRR ČR) a v Dohodě o partnerství.
Nástroj CLLD se provádí prostřednictvím spolupráce s místními akčními skupinami (MAS), které budou zajišťovat aktivity dle č. 34 Obecného nařízení a úkoly nositele integrované strategie.

Dokumenty ke stažení

OPZ

V Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020 byly v rámci MAS podporovány následující aktivity:
Sociální služby a sociální začleňování
 • Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených. Podporovány budou pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Podporovány budou aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.
 • Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), který mají pozitivní dopad na osoby z cílových skupin v území příslušné MAS.

Prorodinná opatření 

 • Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin
  • Pro děti mladšího školního věku
  • Zvažována možnost podpory dopravy dětí
 • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost
  • Vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (transformací je myšlen příspěvek na úpravy zařízení, aby vyhovovalo podmínkám zákona č. 247/2014 Sb.)
  • Podpora živností volných a vázaných dle živnostenského zákona
 • Individuální péče o děti
  • Vzdělávání chův (podpora zejména akreditovaných rekvalifikací)
  • Příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (vykonání zkoušky)
  • Podpora pracovního uplatnění

Dokumenty ke stažení