POSÍLENÍ KAPACIT MAS MEZILESÍ

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_011/0000295

Datum zahájení: 1. 9. 2023
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2025

Projekt se zaměřuje na posílení kapacit MAS Mezilesí, z. s., jakožto jednoho z realizátorů opatření v území, která přispívají k dosažení cílů Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030. Cílem projektu je navýšení a zlepšení kompetencí zaměstnankyň a zaměstnanců MAS v oblasti finančního řízení, řízení organizace či v oblasti PR. Díky projektu nastartujeme procesy, které vedou k efektivnějšímu fungování organizace v oblasti personální, strategické a finanční.

KA01 Vize a cíle organizace

V této aktivitě se věnujeme strategickému plánování organizace, definujeme cíle a vize a způsoby jejich dosažení. Do tvorby jsou zapojeni členové realizačního týmu ale také vedení organizace v po-době výboru spolku a nejvyššího orgánu-členské základny. A to vše pod vedením experta na strategické plánování. Vize a cíle organizace budou nastaveny s ohledem na základní myšlenku místní akční skupiny, kterou je rozvoj území s ohledem na potřeby místních obyvatel, se šetrným přístupem k životnímu prostředí, spolupráci podnikatelského, veřejného a neziskového sektoru a aktivních občanů při využití metody LEADER.

KA02 Efektivní komunikace vůči veřejnosti a partnerům

Součástí aktivity je rozvoj a prohlubování dovedností v PR, a to prostřednictvím spolupráce s expertem na PR, ale také účastí členů RT na tematických workshopech a konferencích zaměřených na plánování strategického obsahu PR, využívání sociálních médií, media relations, krizovou komunikaci v osobním kontaktu i na sociálních médiích, cílenou prezentaci, psaní textů do vlastních i cizích médií, profesionalizaci vystupování a prezentaci tématu rovných příležitostí žen a můžu v organizaci a gender mainstreemingu. Podstatnou částí klíčové aktivity bude navázání spolupráce se zahraniční místní akční skupinou. Výstupem aktivity bude zpracovaná PR komunikační strategie organizace etický kodex organizace. Oba dokumenty budou vypracovány pod vedením externího experta.

KA03 Efektivní řízení a předvídatelné financování organizace

Clem aktivity je zpracovat analýzu pracovních pozic a budou identifikovány klíčové pozice pro zachování fungování organizace ve vztahu k podpoře rozvoje území. Nastavujeme systém koučování a externího vzdělávání pro vedoucí pracovnici organizace a manažerky jednotlivých projektů v tématech řízení a vedení lidí, mzdové politiky organizace a sebeevaluace. Výstupem bude zpracování finančního plánu, struktury financování organizace a nastavení systému finančního řízení organizace bude probíhat ve spolupráci s externím odborníkem na finanční řízení NNO, který bude po celou dobu projektu součástí realizačního týmu projektu a bude cíleně podporovat vedoucí organizace a manažerky jednotlivých projektů.