1.VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Hasiči

, ,

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic,
B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany.

Příjem projektových záměrů od úterý 7. 11. do úterý 14. 11. 2023 prostřednictvím datové schránky (podrobné pokyny v textu výzvy MAS).

Datum a čas vyhlášení výzvy: 7. 11. 2023 v 00:00 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře projektového záměru: 7. 11. 2023 v 00:00 hodin
Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 14. 11. 2023 ve 23:59 hodin

Alokace výzvy (CZV): 9 425 000,- Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 130 000,- Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 7 900 000,- Kč

Územní realizace:

Místo realizace se musí nacházet na území MAS Mezilesí vymezeném ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicemi území MAS jsou nezpůsobilé.

Upozornění:
Všechny podaktivity musí být v souladu s přílohou č. 9 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 61. výzvu ŘO v IROP 2021-2027.

Podpořeny mohou být projekty, v rámci kterých dochází k posílení schopnosti reakce jednotek SDH obce kategorie JPO II, III a V, kdy projekt přispěje ke:
– snížení negativních jevů mimořádných událostí
– a/nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací
– a/nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 61 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a další užitečné informace (např. prezentace ze semináře pro žadatele, kontrolní listy pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí na CRR ČR atd.).

Vybraným projektovým záměrům bude vydán pro jednání rozhodovacího orgánu Vyjádření o souladu projektového záměřru se SCLLD. Toto vyjádření bude v platnosti 30 kalendářních dnů ode dne jeho podpisu zástupcem MAS. Po tuto dobu může předkladatel podat žádost o dotaci v 61. výzvě ŘO IROP.

Konzultace budou stanoveny individuálně po domluvě s předkladateli projektových záměrů.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese masmezilesi@masmezilesi.cz či na telefonních číslech pracovníků MAS uvedených v textu výzvy, konkrétně:

Aneta Knytlová, vedoucí zaměstnankyně pro realizaci SCLLD, tel. 721 277 996