2.VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Doprava

, ,

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

A. Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy,
B. Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách

Příjem žádostí od pátku 26. ledna do čtvrtka 29. února 2024 prostřednictvím datové schránky (podrobné pokyny v textu výzvy MAS).

Datum a čas vyhlášení výzvy: 26. ledna 2024, 16:00 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře projektového záměru: 26. ledna 2024, 16:00 hodin
Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 29. února 2024, 23.59 hodin

Alokace výzvy (CZV): 5 500 000,- Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000,- Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 500 000,- Kč

 

Územní realizace:

Místo realizace se musí nacházet na území MAS Mezilesí vymezeném ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicemi území MAS jsou nezpůsobilé.

Upozornění:
Všechny podaktivity musí být v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce pro 60. výzvu ŘO v IROP 2021-2027 (zde).

 

Podpořeny mohou být projekty:

– výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

– zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 60 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a další užitečné informace (např. prezentace ze semináře pro žadatele, kontrolní listy pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí na CRR ČR atd.).

 

Vloženo 26. ledna.2024