Příprava strategie pro nové programové období 2021–2027 probíhala kontinuálně v rámci terénního výzkumu a nespočtu setkání a konzultací, které se odehrály v průběhu implementace SCLLD 2014–2020, velice často i v neformální rovině. Při zpracování SCLLD byl a je akcentován komunitní přístup. SCLLD jako strategický dokument je výsledkem práce, názorů, námětů a připomínek širokého pléna partnerů MAS a různorodých aktérů na území MAS. V letech 2022-2023 probíhal sběr projektových záměrů všech místních aktérů. Kancelář MAS vytvořila zásobník projektů, který je průběžně aktualizován.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také pouze „SCLLD“ nebo pouze „Strategie“) Místní akční skupiny Meziles (také „MAS Mezilesí“ nebo pouze „MAS“) je celkovou integrovanou střednědobou strategií území vymezeného správními obvody obcí v územní působnosti MAS Mezilesí pro období let 2014 – 2020, která vychází z principů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), ze základních principů metody LEADER a dále z myšlenky dlouhodobého udržitelného rozvoje území.

Pro MAS jako nositele Strategie je jejím smyslem propojit subjekty v území, jejich záměry a obecně zdroje financování těchto záměrů.

SCLLD je členěna do šestii základních částí:

  1. Úvod a představení místního partnerství
  2. Popis území a zdůvodnění výběru
  3. Analytická část
  4. Strategická část
  5. Implementační část
  6. Přílohy

Základní informace

Místní akční skupina (dále jen MAS) Mezilesí z.s. je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Chtěli byste s námi navázat partnerství, více informací získáte níže.