INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

IROP je jeden z operačních programů spravující MMR, který propojuje rozvojové priority obcí, měst, regionů a je určen zejména pro zlepšování a zvyšování kvality života tamních obyvatel. Cílem podpory je snížení lokální nezaměstnanosti, lepší využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, ochrana kulturního dědictví a rozvoj místních služeb a dopravní obslužnosti.

Hlavní témata, do kterých se naše MAS v rámci IROP 2021 – 2027 rozhodla směřovat podporu, jsou zaměřena na oblast bezpečné dopravy, vzdělávání, hasičů a oblast sociálních služeb.

HASIČI

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

Účelem podporovaných aktivit je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V pro výkon služby (jedna z možností, nebo více možnosti, dle povahy projektu):

 • Posílení odolnosti stávajících a vybudování nových zbrojnic včetně pořízení zařízení a technického a technologického vybavení zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II, III a V
 • Pořízení materiálně technického vybavení pro výkon činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II, III a V.

Podporované aktivity 

A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic,
B.  Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany.

Oprávnění žadatelé

 • obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

1.VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Hasiči

, ,
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany. Příjem…

DOPRAVA

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Účelem podporovaných aktivit v této výzvě je výstavba, modernizace, rekonstrukce nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

Cílem této výzvy je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty od data ukončení realizace projektu.

Podporované aktivity

A. Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy

B. Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách

Oprávnění žadatelé

 • obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; 

2.VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Doprava

, ,
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu A. Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, B. Zvyšování bezpečnosti nemotorové…

VZDĚLÁVÁNÍ

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

Účelem výzvy je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. S podporovanými cíly:

 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi
 • Zkvalitnění vnitřní konektivity školy, zabezpečení připojení k internetu
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školní družiny / školního klubu
 • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi 
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro učebny neúplných škol
 • Vznik či modernizace zázemí pro komunitní aktivity 

Podporované aktivity

  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi
  • Vnitřní konektivita škol
  • Školní družiny a školní kluby
  • Učebny neúplných škol
  • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí
   • o pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
   • o pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
   • o vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi 

Odborné učebny ZŠ

Podporované odborné oblasti vzdělávání (přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):

 • Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
 • Člověk a jeho svět,
 • Matematika a její aplikace,
 • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
 • Člověk a svět práce,
 • Umění a kultura (pouze obor Výtvarná výchova),
 • Enviromentální výchova.

Učebny neúplných škol

Neúplnou školou se v IROP rozumí základní škola, která neposkytuje z organizačních důvodů vzdělávání ve všech devíti ročnících, přičemž organizační důvody mohou být např. demografické, personální a prostorové.

Neúplnou školou se v IROP rozumí také základní škola s malotřídním uspořádáním, tj. škola která alespoň v jedné třídě vzdělává žáky z více ročníků (nemyšlena učebna jako prostor, ale třída jakožto organizační jednotka, která má svůj třídní výkaz, dle školského zákona).

Oprávnění žadatelé

 • kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb; církve; církevní organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; školské právnické osoby; ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

3. VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Vzdělávání

, , , ,
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky,…

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Fakta o Místní akční skupině Mezilesí z.s.

Data jsou získána z veřejné databáze ČSU k 31. 12. 2021

575 km²

Rozloha

39120

Počet obyvatel

25

Počet obcí na území

68 ob. /km²

Hustota osídlení

Kontakty

MAS Mezilesí, z.s.
Kněžice 167 Kněžice, 289 02
masmezilesi@masmezilesi.cz
+420 777 777 777

Máte nějaký dotaz? Napište nám.

Základní informace

Místní akční skupina (dále jen MAS) Mezilesí z.s. je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Chtěli byste s námi navázat partnerství, více informací získáte níže.