Komunitně vedený místní rozvoj v MAS Mezilesí

, ,

Jde o přístup zdola nahoru k rozvoji, jehož cílem je umožnit místním komunitám/občanům, aby převzaly odpovědnost za své vlastní rozvojové procesy. Hlavní myšlenkou CLLD je zapojit místní lidi do rozhodovacích procesů a zajistit, aby jejich hlasy byly vyslyšeny, pokud jde o plánování a realizaci rozvojových projektů. Tento přístup je zvláště důležitý ve venkovských oblastech, kde mohou být místní komunity izolované a nemají přístup ke zdrojům a službám.

Je založen na principech partnerství, participace a místního vlastnictví. Zahrnuje řadu zainteresovaných aktérů, včetně místních úřadů, komunitních a neziskových organizací, podnikatelů, zemědělců, lesníků a dalších relevantních aktérů. Proces začíná strategií místního rozvoje, kterou vytváří komunita skrze Místní akční skupinu po konzultaci s příslušnými zainteresovanými stranami. Strategie identifikuje místní potřeby a priority a nastiňuje plán jejich řešení.

V MAS Mezilesí jsme připravovali Komunitně vedenou strategii území již dvakrát. První byla na období 2014 – 2020 a druhou aktuální na období 2021 – 2027.

Pro období 2014 – 2020 byla naplňována strategie v rozličných tématech, jako je podpora rozvoje vzdělávání jak ze strany investiční, tak díky podpoře vzdělávání pedagogů, ředitelů a zřizovatelů stejně jako díky podpoře přímých aktivit ve školách jako jsou čtenářské kufry, logopedické depistáže, literární soutěž a workshopy směřované na digitální, přírodovědné a technické kompetence. Investiční podpora byla také směřována do oblasti zemědělství, podnikání malých a středních podniků, podpory spolkové činnosti a slaďování rodinného a pracovního života místním rodičům.

Pro období 2021 – 2027 je naplňována samostatně realizovanými projekty s tématy rozvoje regionálního vzdělávání, komunitní sociální práce, rozvoje komunitních akcí a pomoci neformálně pečujícím. Mimo projektů přímo realizovaných místní akční skupinou nadále podporujeme skrze vyhlašování výzev investiční projekty pro rozvoj základních škol, obecní infrastruktury, spolkového života