1.VÝZVA OP Technologie a aplikace pro konkurence schopnost

, , , ,

MAS Mezilesí vyhlašuje 1. výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurence schopnost.

 

Vyhlášení výzvy: 26. 6. 2024, 12:00

Začátek příjmu žádostí na MAS: 8. 7. 2024, 12:00

Ukončení příjmu žádostí na MAS: 13. 9. 2024, 12:00

 

Konání semináře pro žadatele bude zveřejněno nejpozději 20. 7. 2024.

Celková výše dotace pro 1. výzvu OP TAK – 2 980 000 Kč.

 

Výzva je vyhlášena na následující aktivity:

A) Robotizace, automatizace, digitalizace

 • implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku

Robotizace

 • manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd. – u výrobních technologií
 • fyzický úkon člověka, který neslouží přímo k výrobě, bude nahrazen fyzickým úkonem stroje (např. pohyby výrobků, obrobků nebo materiálů, výměna nástrojů, regulace ventilů potrubí plynů či kapalin atp.)

Automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů

 • komunikační API, systémová automatizace atd.
 • úsudek člověka bude nahrazen úsudkem SW (např. spuštění, zastavení či přerušení operace, kalkulace ceny zakázky dle času a/nebo materiálu, výpočet mzdy na základě odpracovaného času, detekce chyby/zmetku, vyhodnocení fyzikálních veličin atp.)

Digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu

 • CAD/CAM, systémy skladového hospodářství – WMS, EDI, ERP, MES, MIS, APS, nadstandartní moduly již implementovaných podnikových IS, které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení výroby a dalších vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku
 • výrobek bude vyvíjen v CAD/CAM, skladové hospodářství a zásoby budou systémově evidovány, EDI, bude implementován podnikový IS (např. ERP, MES, APS, WMS apod.)

Technologie – DHM i DNM – pokud projekt není zaměřen čistě jen na vnitropodnikovou konektivit

Vždy musí být splněna automatizace i digitalizace. U výrobních technologií musí být splněna i robotizace. (V případě této aktivity nelze stavět projekt např. jen na posunu v automatizaci).

 

B) E-shop a cloudové služby

 • Buď pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.),
 • Nebo pronájem služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu uložiště) prostřednictvím internetu
 • Projekty zaměřené na nehmotný majetek, web a cloud

C) Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technika

 • zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační převodníky, instalační materiál atd.) a související kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT)
 • implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.),
 • zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů zmíněných výše
 • Projekty zaměřené na konektivitu – zejm. na HW prvky – nemíří do výroby, spíše do interních činností ve firmě, příp. odbavení klientů

D) Integrace

 • Výdaje projektu musí být v rámci jeho realizace datově integrovány s dalšími nově pořizovanými nebo stávajícími technologiemi prostřednictvím vnitropodnikového systému a komunikační infrastruktury
 • Není možné postavit Podnikatelský záměr jen na pořízení solitérní technologie či služby, která nebude připojena do vnitropodnikové sítě žadatele a nebude integrována s nadřazeným podnikovým informačním systémem.
 • Podmínka integrace technologií nebude splněna, pokud bude za vnitropodnikový systém vydáván řídicí systém jedné konkrétní technologie.

 

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS atd.) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

 

Realizací projektu musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří.

Podmínky výrazného posunu:

 • lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání, pakliže budou tato řešení čerpat data z technologií nebo systému implementovaných v podniku
 • pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu
 • pořizované technologie / služby musí být v rámci realizace projektu propojeny s vnitropodnikovým systémem či jeho externí obdobou a umožňovat datovou komunikaci
 • Není možné podpořit pouhé prodloužení využívání stávajícího řešení/licenčního sjednání o další období.
 • Pořízená technologie nebo služba musí obsahovat nové funkcionality nebo řešení, které doposud ve společnosti zavedeno nebylo.
 • Není například možné pořizovat licence na již využívané produkty/verze.

 

ZPŮSOB A FORMA PODÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

Vyplněný formulář projektového záměru, ve formátu pdf a elektronicky podepsaný oprávněným zástupcem žadatele, včetně relevantních příloh odešle žadatel ve výše stanoveném termínu do datové schránky MAS – ID fsn37b6 (všechny dokumenty během jednoho kalendářního dne).

Do datové schránky lze zasílat přílohy do velikosti 20 MB. Kromě zaslání projektového záměru do datové schránky lze zaslat větší přílohy přes úschovnu, spolu se záměrem na email: masmezilesi@masmzilesi.cz.

Odesláním Projektového záměru vyjadřuje, že uvedené údaje jsou pravdivé ke dni podání záměru.

 

Proces příjmu projektových záměrů na MAS je podrobně popsán v Interních postupech IROP a OP TAK MAS Mezilesí.

 

Upozornění: Datová zpráva může být zpoplatněna, k čemuž je nutné mít platnou smlouvu pro odesílání placených zpráv a dostatečný kredit, viz podmínky

Digitální a informační agentury a České pošty, s.p.

 

Doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese masmezilesi@masmezilesi.cz nebo se obraťte na projektovou manažerku pro výzvy MAS v OP TAK Anetu Knytlovou.

 

Přiložené dokumenty:

Výzva pro předkládání projektových záměrů na MAS

Kontrolní list Věcné hodnocení projektových záměrů

Projektový záměr – Povinná osnova Podnikatelského záměru

Interní postupy MAS

Pravidla pro žadatele a příjemce o OP TAK – obecná část

 

VÝZVA A PŘÍLOHY ŘO

Text výzvy ŘO: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Specifické přílohy:

Příloha č. 1 – Model hodnocení 

Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů

Příloha č. 3 – Povinná osnova Podnikatelského záměru

Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část

Příloha č. 5 – Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha č. 6 – Nepodporované kategorie CZ-NACE 

Příloha č. 7 – Formulář posouzení zásady „významně nepoškozovat“26.1.2024