O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také pouze „SCLLD“ nebo pouze „Strategie“) Místní akční skupiny Meziles](také „MAS Mezilesí“ nebo pouze „MAS“) je celkovou integrovanou střednědobou strategií území vymezeného správními obvody obcí v územní působnosti MAS Mezilesí pro období let 2014 - 2020, která vychází z principů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), ze základních principů metody LEADER a dále z myšlenky dlouhodobého udržitelného rozvoje území. Pro MAS jako nositele Strategie je jejím smyslem propojit subjekty v území, jejich záměry a obecně zdroje financování těchto záměrů.

 

SCLLD je členěna do šestii základních částí:

        A. Úvod a představení místního partnerství

  1. Popis území a zdůvodnění výběru
  2. Analytická část
  3. Strategická část
  4. Implementační část
  5. Přílohy

Na SCLLD dále navazuji tzv. Programové rámce naplňující cíle strategie v kratším období a určují zdroje na jejich realizaci, přičemž by měly určit provázanost strategie a jednotlivých operačních programů. Programové rámce jsou sestaveny do  tzv. Integrovaného akčního plánu rozvoje území MAS.

V přílohách tohoto článku naleznete vždy poslední platnou verzi SCLLD. Přiložené dokumenty jsou platné k datu schválení SCLLD řídícími orgány, k 12.12.2017. Věnujte prosím pozornost zejména části 3, kde jsou v tzv. programových rámcích popsány oblasti podpory, ve kterých bude MAS Mezilesí vyhlašovat výzvy.

Historický kontext vývoje území 28 obcí MAS Mezilesí zachycuje dílo Mgr. Petra Šorma z Polabského muzea v Poděbradech. Pro svůj rozsah nebylo dílo použito celé v ISÚ, proto jsme rádi, že ho takto můžeme zpřístupnit.

Proč nestát stranou a říci své názory k SCLLD?

SCLLD definují charakteristiky jednotlivých regionů místních akčních skupin a jejich potřeb. V období 2014 - 2020 v rámci jednotlivých operačních programů strukturálních fondů EU bude významná část peněz distribuována právě prostřednictvím MAS do oblastí, které definuje SCLLD. Právě nyní máte možnost ovlivnit směr rozvoje Vaší organizace, obce i regionu pro následující dotační období – přijďte nám říct svůj názor, stojíme o něj! Uvědomme si, že projekty, které nebudou zahrnuty v SCLLD často nebude možné z dotačních prostředků vybraných operačních programů podpořit  a v jiných operačních programech nezískají potřebné bonusové body.

Vedoucí zaměstnanec odpovědný za realizaci SCLLD - strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Ing. Pavel Černý

tel: 608 643 869

E-mail:masmezilesi@masmezilesi.cz