O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mezilesí pro období 2014 - 2020 je komplexním strategickým dokumentem, který má ambici přispět k podpoře regionálního rozvoje v našem území, přičemž jako představitelé naší "MASky" máme na mysli, že je potřeba respektovat místní podmínky.

 

Pokračování po rozkliknutí článku.

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také pouze „SCLLD“ nebo pouze „Strategie“) Místní akční skupiny Meziles](také „MAS Mezilesí“ nebo pouze „MAS“) je celkovou integrovanou střednědobou strategií území vymezeného správními obvody obcí v územní působnosti MAS Mezilesí pro období let 2014 - 2020, která vychází z principů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), ze základních principů metody LEADER a dále z myšlenky dlouhodobého udržitelného rozvoje území. Pro MAS jako nositele Strategie je jejím smyslem propojit subjekty v území, jejich záměry a obecně zdroje financování těchto záměrů.

 

SCLLD je členěna do šestii základních částí:

        A. Úvod a představení místního partnerství

  1. Popis území a zdůvodnění výběru
  2. Analytická část
  3. Strategická část
  4. Implementační část
  5. Přílohy

Na SCLLD dále navazuji tzv. Programové rámce naplňující cíle strategie v kratším období a určují zdroje na jejich realizaci, přičemž by měly určit provázanost strategie a jednotlivých operačních programů. Programové rámce jsou sestaveny do  tzv. Integrovaného akčního plánu rozvoje území MAS.

V přílohách tohoto článku naleznete vždy poslední platnou verzi SCLLD. Přiložené dokumenty jsou platné k datu schválení SCLLD řídícími orgány, k 26.4.2019. Věnujte prosím pozornost zejména části 3, kde jsou v tzv. programových rámcích popsány oblasti podpory, ve kterých MAS Mezilesí vyhlašuje výzvy.

Historický kontext vývoje území 28 obcí MAS Mezilesí zachycuje dílo Mgr. Petra Šorma z Polabského muzea v Poděbradech. Pro svůj rozsah nebylo dílo použito celé v ISÚ, proto jsme rádi, že ho takto můžeme zpřístupnit.

Proč nestát stranou a říci své názory k SCLLD?

SCLLD definují charakteristiky jednotlivých regionů místních akčních skupin a jejich potřeb. V období 2014 - 2020 v rámci jednotlivých operačních programů strukturálních fondů EU bude významná část peněz distribuována právě prostřednictvím MAS do oblastí, které definuje SCLLD. Právě nyní máte možnost ovlivnit směr rozvoje Vaší organizace, obce i regionu pro následující dotační období – přijďte nám říct svůj názor, stojíme o něj! Uvědomme si, že projekty, které nebudou zahrnuty v SCLLD často nebude možné z dotačních prostředků vybraných operačních programů podpořit  a v jiných operačních programech nezískají potřebné bonusové body.

Vedoucí zaměstnanec odpovědný za realizaci SCLLD - strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Ing. Pavel Černý

tel: 608 643 869

E-mail:masmezilesi@masmezilesi.cz