O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

pro Obce

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 3. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech.

V rámci opatření 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství mohou obce požádat o dotaci na lesnickou techniku. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 11. října 2016 8:00 do 31. října 2016 13:00.

„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Základní cíle sdružení jsou:

 a) hájení společných zájmů práv obcí a měst, sdružených ve Sdružení, podle principů a pravidel, jejichž ochranu Sdružení zajišťuje,

b) poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem.

 Sdružení místních samospráv je dle čl. 5 odst. 1 písm. c), čl. 8 odst. 1, čl. 16 odst. 1 , čl. 17 odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel vlády řádným připomínkovým místem legislativních návrhů a jejich věcných návrhů, které se týkají obcí a měst. Své pozice využívá a připomínkuje nejrůznější připravované normy.

Výhody členství v SMS ČR

- právní poradna pro členy zdarma

- semináře a další vzdělávací akce pro členy zdarma

- telefonické poradenství ve specifických otázkách zdarma

- opora v silné celostátní organizaci s dosahem do všech krajů ČR

Členství v SMS ČR znamená podporu prosazování spravedlivého financování obcí a měst, zavedení demokratických principů fungování samospráv, jednoznačné odmítnutí korupce ve veřejné správě a samozřejmě oporu v silné a nezávislé organizaci hájící zájmy svých právoplatných členů.

 Jak se stát členem? http://www.smscr.cz/cz/clenove-sms-cr/43-jak-se-stat-clenem

 

IROP - Integrovaný regionální operační program, je v programovacím období EU v letech 2014 - 2020 ve své podstatě nástupcem tzv. ROPů, které jsme znali z období předchozího (2007 - 2013). Soubory v příloze usnadňují orientaci v tzv. specifických cílech programu, neboli oblastech, na které obce a města mohou v rámci svých projektů uvažovat o podpoře z prostředků programu IROP.

Načerpejte insiraci o možné podpoře Vašich projektů z operačních programů evropských fondů. V příručce (příloha tohoto článku), jež vznikla jako jeden z výstupů projektu SMS ČR  "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, naleznete představení 6 operačních programů. Jedná se o:

 

Integrovaný regionální operační program

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Program rozvoje venkova.

V další příloze naleznete charakteristiku operačních programů přeshraniční spolupráce ČR s jejími sousedy.