O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina Mezilesí je jedním z realizátorů projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
 

Projekt na podporu chytré víceúrovňové správy ve venkovských obcích přináší nová inovativní řešení obce zapojené v místních akčních skupinách

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit spolupráci obcí zapojených do platforem místních akčních skupin (MAS), které jsou východiskem pro unikátní řešení pro efektivnější výkon veřejné správy. Ambicí projektu je skloubit potenciál modelu víceúrovňové veřejné správy ve venkovském prostoru s principy fungování certifikovaných MAS. Hlavním cílem tohoto systémového a nadregionálního projektu je posílit efektivitu a kvalitu chodu obcí v oblasti veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti, a to prostřednictvím unikátní formy spolupráce obcí prohlubující roli MAS, a to v  prioritních oblastech dopravy a veřejná dopravní obslužnosti;  odpadového hospodářství; agendy zaměstnanosti a boji s nezaměstnaností.

 

Schéma řešení spočívá ve fázích sběru dat a posilování klíčových kompetencí realizačního týmu, dále v nastartování systému kontinuálního vzdělávání a zapojování zástupců cílové skupiny projektu do rozvíjení konceptů spolupráce na bázi MAS a v přípravě odborných výstupů projektu. Druhá polovina realizace projektu si klade za cíl implementovat nově identifikované principy a závěry odborných studií zajišťovaných externím dodavatelem se záměrem nové etapy fungování spolupráce obcí v řešených územích zapojených MAS a při posílení efektivity výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti.

 

Cílovou skupinou projektu jsou starostové, a to hlavně ti neuvolnění. Smyslem je hledat cesty společných řešení problémů v oblastech snižování administrativní zýtěže, odpadového hospodářství, regionálního školství, dopravy a problematiky zaměstnanosti. Další přidanou hodnotou projektu je pomáhat starostům orientovat se v problematice evropských fondů, které mohou sloužit pro rozvoj obcí. Jendím z výstupů projektu v tomto duchu je příručka Operační programy v kostce, dostupná na http://www.masmezilesi.cz/operacni-programy-v-kostce. Dalšími výstupy je zásobník projektů dobré praxe, strategie spolupráce obcí.

Informovanost starostů byla podpořena realizací kulatých stolů a dvěma celodenními workshopy Evropské fondy polopatě (více na http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/996-evropske-fondy-polopate-predstavily-rijnove-workshopy).

 

 

Nositelem projektu  je Sdružení místních samospráv ČR. To je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

 

Základní cíle sdružení jsou:

a) hájení společných zájmů práv obcí a měst, sdružených ve Sdružení, podle principů a pravidel, jejichž ochranu Sdružení zajišťuje,

b) poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem.

 Sdružení místních samospráv je dle čl. 5 odst. 1 písm. c), čl. 8 odst. 1, čl. 16 odst. 1 , čl. 17 odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel vlády řádným připomínkovým místem legislativních návrhů a jejich věcných návrhů, které se týkají obcí a měst. Své pozice využívá a připomínkuje nejrůznější připravované normy.

Motto SMS ČR: „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

 

Co členství v SMS ČR přináší?

- právní poradna pro členy zdarma

- semináře a další vzdělávací akce pro členy zdarma

- telefonické poradenství ve specifických otázkách zdarma

- opora v silné celostátní organizaci s dosahem do všech krajů ČR

 

O tom, jak se stát členem SMS ČR:http://www.smscr.cz/cz/clenove-sms-cr/43-jak-se-stat-clenem

 

V rámci projektu jsme se společně se starostkami a starosty (cílová skupina projektu):

dvakrát sešli u kulatého (obrazně) stolu,

absolvovali dva podnětné workshopy (http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/996-evropske-fondy-polopate-predstavily-rijnove-workshopy),

vytvořili Dodatek strategie MAS Mezilesí - Strategii spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS,

schválili Pakt spolupráce a partnerství v MAS Mezilesí v následujícím znění:

„My, zástupci obcí v MAS Mezilesí tímto deklarujeme, že budeme spolupracovat na obnově a rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit Strategie spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení chodu obecních a městských úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s neziskovým a podnikatelským sektorem v místní akční skupině Mezilesí“.

 

 

Přínosnými výstupy projektu jsou:

Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?

Příručka Operační programy v kostce (http://www.masmezilesi.cz/operacni-programy-v-kostce)

 

Podrobnosti k dokumentům vzniknuvších v projektu naleznete v přílohách článku.