O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Co je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje neboli SCLLD ?

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také pouze „SCLLD“ nebo pouze „Strategie“) Místní akční skupiny Meziles](také „MAS Mezilesí“ nebo pouze „MAS“) je celkovou integrovanou střednědobou strategií území vymezeného správními obvody obcí v územní působnosti MAS Mezilesí pro období let 2014 - 2020, která vychází z principů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), ze základních principů metody LEADER a dále z myšlenky dlouhodobého udržitelného rozvoje území. Pro MAS jako nositele Strategie je jejím smyslem propojit subjekty v území, jejich záměry a obecně zdroje financování těchto záměrů.

 

SCLLD je členěna do šestii základních částí:

        A. Úvod a představení místního partnerství

  1. Popis území a zdůvodnění výběru
  2. Analytická část
  3. Strategická část
  4. Implementační část
  5. Přílohy

Na SCLLD dále navazuji tzv. Programové rámce naplňující cíle strategie v kratším období a určují zdroje na jejich realizaci, přičemž by měly určit provázanost strategie a jednotlivých operačních programů. Programové rámce jsou sestaveny do  tzv. Integrovaného akčního plánu rozvoje území MAS.

Při zpracování a realizaci SCLLD byl a je akcentován komunitní přístup, odrážející se v mapování názorů místních aktérů nejen na problematiku celkového rozvoje území MAS, ale také logicky na problematiku rozvoje a odstraňování překážek rozvoje v oblastech jejich působnosti.  Tvorba naší SCLLD vychází ze zásad i) rovnocenného postavení názorů všech subjektů, ii) informační otevřenosti a projednávání MAS navenek i dovnitř, iii) primárního výzkumu v terénu, a iv) principů metody LEADER.