O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.

MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery projektu Krajský úřad Středočeského kraje, MAS Vyhlídky, MAS Zálabí, MAS Mezilesí, MAS Svatojiřský les, Zlatý pruh Polabí, Region Pošembeří, Agrární komora a Ovocnářská unie vyhlašují XV. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ - regionální produkt®. Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských produktů, působící v oblasti Polabí, mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 27. 10. 2016.

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se SZeŠ a SOŠ Poděbrady si Vás dovolují pozvat na odborný seminář Začínáme podnikat v zemědělství (nejen) ekologicky. Seminář proběhne dne 19. října 2016 od 8 hodin v aule Střední zemědělské školy v Poděbradech, Boučkova 355/49, Poděbrady. Cílem semináře je přiblížit mladým lidem problematiku podnikání v zemědělství s akcentem na ekologické hospodaření. Budou představeny dotační možnosti a také podmínky nezbytné k jejich získání. To vše doplněno o zkušenosti přímo z praxe. V rámci semináře vystoupí i zástupce MAS Mezilesí.

Pro ty z Vás, kteří jste zmeškali odborný seminář na téma pozemkových úprav loni v prosinci v Kněžickém mlýně doporučujeme seminář, který se bude konat na půdě naší sousední MAS Svatojiřský les, a to dne 25. října 2016 od 14:00 hodin v konferenčním sále farmy v Pojedech u Rožďalovic.

Detaily v pozvánce v příloze.

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října a sobotu 8. října 2016.   Volby se konají ve dvou dnech, v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Přehled politických stran/politických hnutí/koalic,  které podaly kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a registr kandidátů naleznete v příloze tohoto článku, další podrobnosti na http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje. Počet členů zastupitelstva je určen na 65. Z technických informací k volbě vybíráme: po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků; v tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek; na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

 

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, www.kr-stredocesky.cz

V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech.

 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 11. října 2016 8:00 do 31. října 2016 13:00.

MAP neboli místní akční plán bude na území ORP Poděbrady realizovat MAS Mezilesí v partnerství s městem Poděbrady.  MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Ministerstvo pro místní rozvoj odstartovalo šestý ročník úspěšné fotografické soutěže „Vyfoť projekt“. Zapojte se a vyhrajte některou z hlavních cen jako je ultrabook nebo mobilní telefon. Každý týden až do konce srpna bude navíc probíhat pravidelné slosování o zajímavé ceny.

Informujeme vás o webináři „Energetický management města – jak na to a kde na to vzít?“, který pořádá Pakt starostů a primátorů ve spolupráci s městem Litoměřice, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Potřebujete se zorientovat v evropských dotacích? Jste nezisková organizace? Právě pro vás je určena nová brožura, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Publikace s názvem Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace je rozdělena prakticky podle typových aktivit, na které mohou neziskovky žádat prostředky z evropských zdrojů. Představuje tak ucelený přehled všech evropských programů vhodných pro financování projektů neziskových organizací.

... 6 7 8 9 10  ...