O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Vydáváte obecní či městský zpravodaj? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší. Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější či nejoriginálnější pravidelnou rubriku. Vydavatelé na ni mohou vyhlašovatele upozornit.

KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, o.p.s.; Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. Sdružením místních samospráv ČR

vyhlašují při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje

6. ročník soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2016“.


Více info po rozkliknutí článku.

Agenturu ZERA ve spolupráci s ministerstvem zemědělství si Vás dovoluje pozvat na semináře spojené s exkurzí v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov "AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH" Uskuteční se ještě na dvou níže uvedených termínech a to v kraji Plzeňském a na Vysočině. Seminář je bezplatný.

24. dubna 2017
Přednášky: NORD OLŠOVKA, s.r.o., Březí 37, 335 54 Žinkovy * Exkurze: NORD OLŠOVKA, s.r.o. Březí 37, 335 54 Žinkovy

15.května 2017 * Přednášky: ZERA, z. s., centrum CETT, Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou * Exkurze: Vařejkův dvůr, Meziboří 9, Strážek 592 53

Semináře mají za cíl podpořit podnikání na venkově ať již prostřednictvím zemědělských podnikatelů tak i například producentů regionální produkce, majitelů původních zemědělských a venkovských staveb pro:
* využití územního potenciálu a přírodních zdrojů
* renovaci, decentralizaci ubytování - původních zemědělských staveb
* podporu zaměstnanosti na venkově, lokální produkce
* multifunkčnost a diverzifikaci zemědělské činnosti a venkovské kultury - život na venkově, život na statku
* ohleduplnost k přírodě a krajině
* trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu
* individualismus a návrat ke kořenům VYUŽIJTE POSLEDNÍCH VOLNÝCH MÍST K REGISTRACI.

Na seminář je nutné se přihlásit. A to buď prostřednictvím formuláře na www.zeraagency.eu v sekci KURZY, dále přes e-mail info@zeraagency.eu nebo na čísle 724082737.

Detailní harmonogram naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Dovolujeme si vás pozvat na druhý ročník semináře o ekologickém zemědělství a lokální bioprodukci. Uskuteční se ve středu 19.4.2017 v Poděbradech. Podobný seminář se uskutečnil již minulý rok a pro velký úspěch se jej rozhodli organizátoři zopakovat. Téma letošního ročníku bude zaměřeno na chov masného skotu a bio hovězí maso.

Místo:  Hotelová škola a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu,
Komenského 156/III., Poděbrady

Zahájení: 10:00 (předpokládaný konec akce 14:00, příp. až 15:30 pokud se
zúčastníte diskuzí u kulatého stolu)

Seminář je cílen přednostně na studenty a učitele odborných škol, dále na zástupce škol a jejich zřizovatele s ohledem na rostoucí zájem zapojování regionálních postravin do školního stravování. Vítáni jsou však i zástupci z řad veřejnosti, zejména z oblasti gastronomie.

Na semináři vás seznámíme s aktuálními informacemi o ekologickém zemědělství a biopotravinách ve vašem regionu. Budete mít možnost vyslechnout si zkušenosti jak úspěšných ekozemědělců, tak významných českých výrobců, nahlédnout do systému kontrol a sankcí, seznámit se s různými netradičními formami prodeje a v průběhu ochutnat regionální bio potraviny.

V případě, že vás obsah semináře, jehož detailní program naleznete v přiloženém souboru po rozkliknutí článku, přesvědčí k návštěvě, potvrďte prosím svou účast emailem na andrea.hrabalova[@]ctpez.cz nejpozději do 16.4.2017. Počet míst je limitován kapacitou prostoru. V případě potřeby lze vystavit potvrzení o absolvování semináře pro pracovníky EVVO jako formu dalšího vzdělávání.

Těší se na Vás 
Ing. Andrea Hrabalová, koordinátorka projektu

Mob: +420 737 852 515Bioinstitut, o.p.s. www.bioinstitut.czwww.ctpez.cz

Seminář probíhá v rámci projektu "BIO v regionu - Propagace regionální
bioprodukce a spolupráce", který realizuje Bioinstitut, o.p.s. za finanční
podpory Ministerstva zemědělství ČR.

Firmy, živnostníci a podnikatelé ze Středočeského kraje, kteří chtějí zdokonalit svůj produkt nebo službu ve spolupráci s univerzitou či jinou výzkumnou organizací, mohou na svůj projekt získat dotaci ve výši až 150 000 korun. Celkem 5 milionů korun rozdělí Středočeský kraj prostřednictvím středočeských inovačních voucherů rů už podruhé.

Harmonogram:

  • o otevření výzvy k podávání žádostí: 27. 3. 2017 – 28. 4. 2017 do 23:59 hod
  • o vyhodnocení projektů a losování (pouze při převisu poptávky): květen 2017
  • o schválení vylosovaných projektů vyhlašovatelem programu: květen 2017
  • o podpis smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru: květen 2017
  • o podpis smlouvy o dílo mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služeb VaVaI: květen – červenec 2017
  • o realizace spolupráce: květen – prosinec 2017


Více na: https://vouchery.s-ic.cz/

 

Klub deskových her Pátek zve všechny děti i dospělé na "Pátecké deskohraní", které se koná ve Spolkovém domě v Pátku. V měsíci dubnu 2017 proběhne v následujících termínech:

sobota 1. 4. - Aprílové hraní -  9 hodin - 12 hodin

neděle 23. 4. - Volné hraní - 9 hodin - 12 hodin

neděle 30. 4. - Čarodějnické hraní - 9 hodin - 12 hodin.

 

Rádi bychom vás informovali o nové výzvě Operačního programu zaměstnanost, ze které je možné finančně podpořit Vaše aktivity ve Vašem území v rámci programů Zdravé město/obec/region a MA21. Jedná se o výzvu Operačního programu zaměstnanost pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) Výzva č. 058 pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)<https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz>

Výzva je zaměřená na zvýšení kvality veřejné správy. Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Více informací v uvedeném odkazu a v přiloženém dokumentu.

 

Dovolujeme si Vás pozvat na druhé zasedání k projektu Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Poděbrady (MAP), které se uskuteční v pátek 31.3. od 10:00 hod. v budově DDM Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56.

Naše druhé setkání bude zároveň zasedáním Řídícího výboru, který byl ustaven na setkání prvním. Setkání bude nicméně otevřené i dalším zájemcům, neboť jeho hlavním tématem bude diskuze nad Strategickým rámcem, který představuje základní výchozí dokument pro budoucí aktivity v rámci MAP. Proto uvítáme účast všech zástupců škol a školek, jejich zřizovatelů a dalších zájemců o problematiku školství.

 

MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery projektu Krajský úřad Středočeského kraje, MAS Vyhlídky, MAS Zálabí, MAS Mezilesí, MAS Svatojiřský les, Zlatý pruh Polabí, Region Pošembeří, Agrární komora a Ovocnářská unie
vyhlašuje XVI. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ - regionální produkt® Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských produktů, působící v oblasti Polabí, mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 13. 4. 2017.

 

Zveme Vás na odborné semináře a konference probíhající v rámci dvoudenní akce Energetické fórum & Teplárenské dny. 

 

1. Úspory energií v malých a středních podnicích - úterý  11. dubna 2017,  KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Seminář určený všem výrobním a technickým  ředitelům a pracovníkům, technologům a  energetikům. Na konferenci, jejíž partnerem je i Asociace malých a středních podniků, se dozvíte, jak lze ušetřit energie a tím dosáhnout i větší konkurence schopnosti Vaší firmy. Na semináři se seznámíte s fungujícími projekty a příklady možných úspor energií v technologiích a v budovách.

PODROBNOSTI O KONFERENCI - program a přihláška

2. Seminář věnovaný problematice  odpojování od CZT -  úterý 11. dubna 2017,  KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Lze předcházet krizi se zákazníkem? Umíte řešit krizovou situaci při odpojování svých zákazníků?

PODROBNOSTI O SEMINÁŘI - program a přihláška

3. Večerní společenské B2B setkání účastníků konferencí, partnerů a vystavovatelů - středa 11. dubna 2017 od 19,00 hodin,  KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové.

JAK SE PŘIHLÁSIT NA SPOLEČENSKÝ VEČER

4. Úspory energií v nejen obcích a městech aneb úspory energií v budovách - středu 12. dubna 2017, KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Seminář určený nejen zástupcům měst a obcí, ale také správcům budov i energetikům měst, městských či krajských zařízení, nemocnic nebo i velkých objektů jako jsou domovy důchodců či ústavy péče. Na semináři se seznámíte s fungujícími projekty a příklady možných úspor energií v budovách.

PODROBNOSTI O KONFERENCI - program a přihláška

5. Energetické využití odpadů a odpady z energetiky - středu 12. dubna 2017, KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Tradiční konference má letos zajímavý program - zástupce ředitele odboru odpadů z MŽP nás seznámí s aktuálními informacemi z odpadového hospodářství, ředitel ČAOH Ing. Havelkabude hovořit o tom, zda se máme ubírat směrem, který určuje EU. Dále bude velmi zajímavá přednáška o finských zkušenostech se spoluspalování TAPu a biomasy.

PODROBNOSTI O KONFERENCI - program a přihláška

6. Průmyslová energetika aneb úspory energií ve výrobních podnicích - středu 12. dubna 2017, KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Konference zaměřená na energetiky výrobních společností, která v jednom dni shrnuje možnosti, jak zefektivnit výrobu a být tak více konkurence schopní. I v průmyslových podnicích je třeba šetřit, a tak se podíváme i na realizaci úspor pro průmysl.

PODROBNOSTI O KONFERENCI - program a přihláška

Během 11. a 12. dubna se v Hradci Králové uskuteční celkem 8 konferencí a seminářů, a to pod hlavičkou 23. ročníku akce Energetické fórum & Teplárenské dny 2016. Tato akce proběhne v prostorách Kongresového centra Nové Adalbertinum v Hradci Králové.

V případě zájmu se neváhejte přihlásit a těšíme se na Vás. Všem již přihlášeným se omlouváme za opětovné zaslání informací.

 

Ing. Adéla Trávníčková, jednatelka společnosti


PAREXPO, s.r.o. - pořadatel tradičních Teplárenských dnů 
V Ráji 501 
530 02 Pardubice 

telefon : 466 415 831 
email: travnickova@parexpo.cz

 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Pracovní skupinou mezinárodní spolupráce při NS MAS ČR, z. s. Vás srdečně zvou na akci Den spolupráce MAS dne 4. dubna 2017 od 9:00 do 13:45 hodin Slezská 100/7, Praha 2 – Vinohrady (přednáškový sál).

 

Program setkání:
9:00 Registrace účastníků
9:30 Pravidla projektů spolupráce MAS, příklady podporovaných projektů národní a mezinárodní spolupráce
10:15 Přestávka 10:30 Síťování MAS, konkrétní záměry spolupráce
11:00 Prezentace programu Erasmus+ a jeho součástí 11:30 Evropa pro občany – představení programu, podmínky a příklady projektů
12:00 Přestávka
12:15 Síťování MAS, workshopy podle témat spolupráce
12:45 Prezentace výstupů z workshopů
13:30 Sběr podnětů od účastníků
13:45 Ukončení akce Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov.

Účast na akci je bezplatná. Přihlásit se na akci můžete skrze formulář na adrese: https://docs.google.com/a/natur.cuni.cz/forms/d/e/1FAIpQLSeH92ntYETICW4_BOUPnCGJ0cjqer__cd-6jXDqXiR-u7If2g/viewform.

Za organizátory srdečně zvou Gustav Charouzek (kralovska-stezka@centrum.cz), Alena Jaborová (alena.jaborova@gmail.com) a pracovní skupina Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR, z. s.

 

... 6 7 8 9 10  ...