O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Aktuality

Vážení žadatelé,
probíhá šetření, při kterém se zjišťují bariéry čerpání ze strany žadatelů do IROP za účelem případné změny/úpravy nastavení podmínek konkrétních výzev.
Vyplněnou přiloženou tabulku, prosím, zasílejte v průběhu ledna, nejpozději do 25.1.2017 na email sovisova@kr-s.cz. V připomínkách prosím uveďte, o jakou výzvu v rámci daného specifického cíle se jedná. Pokud nemáte zkušenosti s čerpáním z IROP nebo jste nenarazili na žádnou bariéru, tabulku nevyplňujte.

Děkujeme!

Nadace Via vyhlásila 10. ročník programu Rychlé granty. Nejbližší uzávěrky jsou 2.2.2017 a 2.3.2017.

Chcete aktivně reagovat na nečinnost samosprávy a plýtvání veřejnými prostředky, záměry pustošivých novostaveb ve vašm okolí nebo ubývající zeleň, špatný vzduch a nadměrný hluk? Máme pro vás Rychlé granty! Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. Hledáme projekty, které podporují aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovní. Projekty, které jsou krátkodobé a vznikají jako odpověď na nečekané změny či vyhrocené situace v komunitách. O rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost výrazně negativní důsledky pro dotčenou komunitu.

Silvestrovský ohňostroj se v Poděbradech uskuteční o půlnoci 31.12. na kolonádě. Novoroční ohňostroj se uskuteční na Ostrově a březích řeky Labe, 1.1.2017 v 17h.

Nadace Via s podporou Marky Bednar otevírá vzdělávací cyklus v rámci programu Viadukt: PRŮVODCE 2017

Průvodce poskytuje prostor pro vzdělávání a rozvoj lidí, kterým záleží na místě, kde žijí.

KOMU?

Místním nevládním neziskovým organizacím, které se snaží reagovat na aktuální problémy ve svých komunitách, ale i neformálním skupinám a aktivním jednotlivcům, jejichž činnost obohacuje veřejný život v místech, kde působí. Primárně chceme podpořit začínající a nově vznikající menší organizace fungující na dobrovolné bázi, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zlepšení společenského, kulturního nebo životního prostředí v jejich okolí. Zároveň se i díky tomuto programu vytváří síť aktivních lidí. Maximální kapacita je 15 účastníků. Hlásit se mohou organizace, které neměly svého zástupce v minulých ročnících cyklu. Jedna organizace může přihlásit jednoho zástupce. 

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 82 ze dne 7. října 2016 vyhlásila ke dni 17. října 2016 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017 – dotační titul „Územní plán“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.
Výzva na dotační titul „Územní plán“ je určena pro obce na území ČR mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu (IOP) nebo z Programu rozvoje venkova (PRV).

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.

MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery projektu Krajský úřad Středočeského kraje, MAS Vyhlídky, MAS Zálabí, MAS Mezilesí, MAS Svatojiřský les, Zlatý pruh Polabí, Region Pošembeří, Agrární komora a Ovocnářská unie vyhlašují XV. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ - regionální produkt®. Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských produktů, působící v oblasti Polabí, mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 27. 10. 2016.

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se SZeŠ a SOŠ Poděbrady si Vás dovolují pozvat na odborný seminář Začínáme podnikat v zemědělství (nejen) ekologicky. Seminář proběhne dne 19. října 2016 od 8 hodin v aule Střední zemědělské školy v Poděbradech, Boučkova 355/49, Poděbrady. Cílem semináře je přiblížit mladým lidem problematiku podnikání v zemědělství s akcentem na ekologické hospodaření. Budou představeny dotační možnosti a také podmínky nezbytné k jejich získání. To vše doplněno o zkušenosti přímo z praxe. V rámci semináře vystoupí i zástupce MAS Mezilesí.

Pro ty z Vás, kteří jste zmeškali odborný seminář na téma pozemkových úprav loni v prosinci v Kněžickém mlýně doporučujeme seminář, který se bude konat na půdě naší sousední MAS Svatojiřský les, a to dne 25. října 2016 od 14:00 hodin v konferenčním sále farmy v Pojedech u Rožďalovic.

Detaily v pozvánce v příloze.

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října a sobotu 8. října 2016.   Volby se konají ve dvou dnech, v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Přehled politických stran/politických hnutí/koalic,  které podaly kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a registr kandidátů naleznete v příloze tohoto článku, další podrobnosti na http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje. Počet členů zastupitelstva je určen na 65. Z technických informací k volbě vybíráme: po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků; v tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek; na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

 

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, www.kr-stredocesky.cz

1 2 3 4 5  ...