O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Konference, která proběhne 14. listopadu v Praze, je určena obcím, které vnímají péči o vzdělávání ve své působnosti šířeji než jako řádnou starost o budovy a sledují i kvalitu vzdělávání. Jejím cílem je pomoci zástupcům obcí zorientovat se lépe v prioritách vzdělávací agendy a předat inspirativní zkušenosti s jejím řízením. Bližší informace naleznete zde.
 
Odpolední workshopy, které povedou např. představitelé obcí, České školní inspekce či ředitelé škol, se budou věnovat těmto tématům:
 
Jak zajistit, aby škola byla kvalitní.
Vize rozvoje školy jako základ dobrého řízení – výběr ředitele od konkurzu po jmenování a jak nastavit kritéria odměn.
Spolupráce zřizovatele a škol při inkluzi.
Vzdělávací strategie města – proč je dobré ji mít a čemu pomůže.
Jak prostřednictvím škol a dalších vzdělávacích institucí aktivovat děti a mladé lidi do života měst a obcí.
Památkové instituce jako živá místa vzdělávání – propojení formálního a neformálního vzdělávání na úrovni obce.
 
Pozvánku naleznete v příloze k tomuto článku. Online registrace je otevřena zde. Organizátoři doporučují, aby se konference účastnil zástupce samosprávy a školského odboru. 
 
Konferenční poplatek:
Při registraci do 13. října včetně: 1 osoba: 750 Kč, 2 osoby: 1.000 Kč
Při registraci od 14. října včetně: 1 osoba: 1 000 Kč, 2 osoby: 1 500 Kč
 
V případě jakéhokoliv dalšího dotazu či připomínky se na neváhejte obrátit na pořadatele konference - barbora.voborilova@eduin.cz | +420 778 410 338.
 
 

MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery projektu - Krajský úřad Středošeskoho kraje, MAS Vyhlídky, MAS Zálabí, MAS Mezilesí, MAS Svatojiřský les, Zlatý pruh Polabí, Region Pošembeří, Agrární komora a Ovocnářská unie vyhlašuje XVII: výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ - regionální produkt.

Výrobci potravinářských, řemeslnách, přírodních a zemědělských produktů působícíc v oblasti Polabí mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 31.10.2017.

Certifikovat lze:
řemeslné produkty ze dřeva, keramiky, skla, kovu, šperky, obrazy, krajky, textilie, upomínkové předměty, fotografie, zemědělské a potravinářské produkty - mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, pivo, pečivo, ovoce, zelenina, ovocné nápoje, med, přírodní produkty - léčivky, čaje, výrobky z rákosu, slámy, proutí, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, včelí produkty, minerálky, aj.

K čemu značka slouží a co výrobcům přinese?
 PROPAGACI výrobců a jejich tvorby, začlenění do platformy Asociace regionálních značek
 SPOLUPRÁCI mezi výrobci, předávání zkušeností a praxe
 ÚČAST na prodejních a prezentačních akcích MAS Podlipansko a jejich partnerů

Vyplněnou žádost doručte poštou nebo osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, do 31. 10. 2017 na adresu MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky.
Jednání certifikační komise se uskuteční v listopadu. Termín a místo konání budou upřesněny. Dokumenty k podání žádosti naleznete na http://podlipansko.cz/nase-projekty/77-regionalni/152-polabiregionalni-produkt případně Vám je zašleme na vyžádání.

S dotazy ohledně žádosti o značku POLABÍ-regionální produkt se obracejte na koordinátorku projektu Ing. Kateřinu Pospíšilovou, Ph.D., T:.721 170 388, E: projekty@podlipansko.cz, W: www.podlipansko.cz

 

 

16.102017 proběhne v Sociologickém ústavu AV ČR, Jílská 1, 110 00, Praha 1, konfrerence s názvem Venkov: životní podmínky, územní a sociální nerovnosti.
Životní podmínky a různé typy příležitostí, které lidé ve svém životě využívají, jsou v prostoru rozmístěny nerovnoměrně. Dochází tak k prostorové diferenciaci životní úrovně, k posilování některých regionů a oslabování až marginalizaci jiných lokalit. Územní nerovnoměrnosti ovlivňují migrační procesy i fungování lokálních komunit. Témata týkající se prostorové diferenciace životních podmínke se stávají důležitou součástí veřejné debaty v Česku, zejména v souvislosti s problematikou rezidenční segregace, polarizace, území a nejnovější též v soubislosti s diskusí o vylidňování části venkova.

Objevuje se řada otázek i víče či méně důkladně podložených odpovědí: Vylidňuje se český venkov? Snižujje se "životaschopnost" venkovských obcí? Přibývají sociálně vyloučené lokality na venkově? Polarizuje se území Česka stále silněji?

Konference se bude zabývat otázkami spojenými s tématy územních a prostorových nerovností, diferenciaci životních podmínek na venkově i ve městech a životem v periferních oblastech a bude usilovat o identifikaci klíčových vývev a rizik pro periferní území. Příspěvky se budou věnovat zejména následujícím tématům:
územní diferencicace, typy a vzorce prostorových nerovností, dynamika prostorové polarizace

demografických vývoj různých typůúzemí a možná rizika s ním spojená

životní úroveň a kvalita života ve venkovských oblastech

různé sociální skupiny na venkově, vazby k rezidenčnímu prostředí a fungování lokálních komunit

rezidenční prostředí jako zdroj sociálních nerovností a různých forem znevýhodnění

chudoba a riziko solidárního vyloučení ve venkovském prostředí

 

Součástí konference bude představení výsledku výzkumného projektu Sociálně znevýhodněnní obyvatelé periferních venkovských oblastí realizované v Sociologickém ústavu AV ČR.

Jedná na konferenci budou probíhat paralelně v české a anglické sekci. současně anglické sekce budou rovnějš příspěvky věnující se situaci v zahraničí.

Program konference bude zveřejněn v průběhu září Aktualizované informace budou k dispozici na webových stránkách Sociologického ústavu (www.soc.cas.cz) Účast na konferenci je bezplatná.

Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond a Krajské informační středisko Středočeského kraje Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na seminář Program rozvoje venkova 2014-2020 - 5. kolo 20.září 2017 9:00 – 15:00 hod. v přednáškovém sále budovy Státní veterinární správy Slezská 100/7, Praha – Vinohrady.

Cílem semináře bude diskuse účastníků za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe se zaměřením na následující témata: Dopolední blok (9 – 12 hod.):
Informace k Programu rozvoje venkova 2014-2020
Představení operací 5. kola PRV
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Hodnocení finančního zdraví
Předávání zkušeností se zadávacím/výběrovým řízení
SZIF - časté chyby ve způsobu zadávání, příklady dobré a špatné praxe
Různé, diskuse Odpolední blok (13 – 15 hod.)

Diskuze k dalším operacím 5. kola PRV:
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Přednášejí:
 odborný konzultant – Ing. Lubomír Tomek (Agroteam CZ s.r.o.)
 pracovníci SZIF Účast na semináři je bezplatná. Drobné občerstvení zajištěno.

Rezervace účastníků – e-mail: martin.benda@szif.cz / tel. 731 193 801

Za organizátory srdečně zvou Ing. Zdeněk Procházka, ředitel Regionálního odboru Praha, Státní zemědělský intervenční fond Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka, Krajské informační středisko Středočeského kraje

V sobotu 29.července se od 21:30 na hřišti SK Velenice promítá film Bezva ženská na krku. S sebou deky a dobrou náladu!

 

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1 v rozsahu:

  1. kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),

  2. zabezpečovací a vyhodnocovací soubory,

  3. mobilní policejní služebny,

  4. osvětlení rizikových míst.
     

Zpracované Žádosti o Program je třeba doručit na dresu OBPPK nejpozději do 31. srpna 2017 podle schválených Zásad.


Více info na http://www.mvcr.cz/clanek/podpora-bezpecnosti-v-obcich-v-souvislosti-s-migraci-na-leta-2017-az-2019.aspx

 

V rámci OP Zaměstnanost byla vyhlášena výzva 077 "Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu" jeurčetna pro školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností), obchodním korporacím, státním podnikům, neziskovým organizacím, OSVČ,krajům, organizacím zřizovaným krajem, obcím, organizacím zřizovaným obcím a dobrovolným svazkům obcí.

Platnost do: 29. 9. 2017 14:00

Více informací na stránkách ESF ČR: https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/vyhlaseni-vyzev-c-077-a-078?inheritRedirect=false

 

 

Byla vyhlášena vázva č 02 16 032 Budování kapacit pro rozvoj škol II. Výzva má za cíl podpořit tvorbu nových vzdělávacích programů, které budou propojovat formální a neformální vzdělávání. Dále budou prostřednictvím setkávání podporováni pedagogové a pracovníci v neformálním vzdělávání při tvorbě vzdělávacích programů a při spolupráci formálního a neformálního vzděláváni. 

  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 29. 09. 2017, do 10.00 hod.

Více info na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-032-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-1.

 


Běrunice - 9.-10.6. - na hřišti. V pátek program začíná v 17h, v sobotu v 9h.

Kněžice - 3.6. ve 14h ve staré školce.

Kněžičky - 3.6. ve 14h před Kulturním domem.

Kolaje - 3.6. od 9h - pochod do záchranné stanice Huslík, kde bude od 10h prohlídka.

Libice nad Cidlinou - 4.6. - od 14h na starém hřišti za katolickým kostelem.

Městec Králové - 3.6. od 14h na cvičáku za koupalištěm.

Opolany - 3.6. od 9h na hřišti.

Pátek - 4.6. od 7:30 rybářské závody, 14h - program na fotbalovém hřišti.

 

Hospůdka Na hřišti v Pátku připravila na 3.června 2017 společenskou akci HRANÁ NA HŘIŠTI, na kterou vás  všechny srdečně zve.  K  tanci a  poslechu zahraje  skupina ALLEGRO BAND. Začátek je v 19.00 hodin a případné rezervace přijímají na tel.čísle 774044257.

 

1 2 3 4 5  ...