O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

5. výzva Programu rozvoje venkova

 

MAS Mezilesí vyhlašuje 5. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva je vyhlášena na všech 5 fichí:

  • 3.1 Zemědělci
  • 3.2 Drobní podnikatelé
  • 3.3 Lesy
  • 3.4 Lesní technika
  • 3.6 Rozvoj venkova

 

Termín semináře pro žadatele budou probíhat 10. 5. 2022 v zasedací místnosti na MěÚ Městec Králové.

- od 15 hodin bude seminář pro žadatele ve Fichi 3.6 Rozvoj venkova

- od 17 hodin bude seminář pro žadatele ve Fichí 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

 

Začátek příjmu žádostí na MAS: 29.4.2022

Ukončení příjmu žádostí na MAS: 31.5.2022

Termín registrace na RO SZIF: 8.7.2022

 

 

Dotace je poskytována v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – Operace 19.2.1.

Podporovány jsou pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS (tzn. písemná objednávka nebo uzavření smlouvy s dodavatelem až po podání ŽoD na MAS).

 

Způsobilé výdaje:

3.1 Zemědělci

1) Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu
2) Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci
3) Investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu včetně traktorů
4) nákup nemovitosti - tvoří maximálně 10 % projektu

 

3.2 Drobní podnikatelé

 

Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace ekonomických činností (CZ–NACE) - např. v těchto oblastech: zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, informační a komunikační činnosti, administrativní a kancelářské činnosti, sportovní, zábavní a rekreační činnosti, osobní služby atd.

 

1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)

 

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)

 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

 

4) nákup nemovitosti

 

3.3 Lesy

Investice zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, odpočinková stanoviště, zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně

 

 

3.4 Lesní technika

Investice na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví (včetně vozidel a kategoie N s oplenovou ložnou plochou), stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest, mokré sklady dříví atd., výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven vč. technologického vybavení

 

3.6 Rozvoj venkova

Oblast podory a) Veřejná prostranství v obcích

1) vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),

2) vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) a další solitérní prvky sloužící k dotvoření celkového charakteru veř. prostranství

3) herní prvky

4) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% výdajů

5) nákup nemovitosti

 

Oblast podpory b) Mateřské a základní školy

1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář (altán do 25m2) a herní prvky v případě mateřské školy (stavební a technologické úpravy opláštění budovy nesmí přesáhnout výši 200 000 Kč)

2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení (v případě školních knihoven se dotace nevztahuje na nákup knih a obdobného vybavení; počítače/tablety - způsobilé pouze pro vyučující do kmenové učebny) 

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) - tvoří maximálně 30% výdajů

4) nákup nemovitosti

 

Oblast podpory c) Hasičské zbrojnice

1) rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety)

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) - tvoří maximálně 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

4) nákup nemovitosti

 

Oblast podpory f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven

2) nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti)

3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven

4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení

5) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení84) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

6) nákup nemovitosti

 

Podrobný výčet způsobilých výdajů a podmínek dotace dle jednotlivých oblastí podpory naleznete v Pravidlech pro poskytnutí dotace.

 

Důrazně doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat.

 

  

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese masmezilesi@masmezilesi.cz či na telefonních číslech pracovníků MAS uvedených v textu výzvy, konkrétně

 

 

Monika Kuštová, manažerka PRV, tel. 736 476 008,

Aneta Knytlová, vedoucí zaměstnankyně pro realizaci SCLLD, tel. 721 277 996