O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010695

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

Celkové způsobilé výdaje: 9 871 352,40 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady. Jeho cílem je rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při dalším plánování rozvoje vzdělávání. K rozvoji spolupráce v území dojde skrze budování znalostních kapacit, partnerství, informování, akčního plánování a implementaci akčního plánu současného i budoucího při využití principů komunitně vedeného plánování. Do rozvoje a aktualizace dokumentu MAP budou zapojeni relevantní aktéři z oblasti vzdělávání v řešeném území.  

 

 

 V příloze naleznete akční plán pro školní rok 2021-22.

 

 

Semináře pro pedagožky MŠ – 1. skupina

Myofunkční terapie - 23.09.2021, Děti v inkluzi - 16.12.2021, Návrat dětí do MŠ - 16.03.2021, Vlastní témata, ukončení - 18.05.2022 vždy od 16 do 19 hodin


Semináře pro pedagožky MŠ – nová skupina

27.10., 24.11., 15.12.2021, 19.01., 16.02., 23.03., 20.04., 25.05.2022 vždy od 16 do 19 hodin
Témata: Předřečová a řečová cvičení v MŠ, Uvolňovací cviky a úchopy, Inkluze, Expresivní receptivní porucha, Dítě s PAS, Grafomotorika, Předškoláci, Kazuistiky dětí s narušenou komunikační schopností, Podpora a rozvoj dětí s nadáním, Fabulace, Koktavost, Úpravy textů, Neuro-vývojové poruchy, Ambivalence, Zkřížená lateralita a Zrakové vnímání

  

 

 

Datum a čas konání: 18. 10. 2021 od 9 do 16 hodin
Místo: zasedací místnost č. 2 MěÚ Poděbrady, Jiřího nám. 20/1

 

Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají základní informace k jednotlivým oblastem, materiály, tipy a metodická doporučení, která posílí jejich kompetence při každodenní práci s dětmi s OMJ v MŠ. Na základě semináře získají účastníci předpoklady k práci s jazykově rozmanitou skupinou a k poskytování účelné podpory dětem s OMJ.

 

 

Sdílení zkušeností s motodou rozvoje jazykových schopností dle D. B. Elkonina

 

Ukázky v MŠ Vřesová - 17. 9. 2021 a 8.10.2021 od 13 do 17 hodin

Ukázky ve Speciální ZŠ Poděbrady - 30. 9. a 15. 10. 2021 ve 14 hodin


1. setkání svépomocné skupiny – 29. 11. 2021 od 17 do 19 hodin v kavárně L´aura, Riegerovo nám. 33/6, Poděbrady

 

 

 

Na seminářích získají rodiče přehled o vývoji dětských dovedností od 2 do 6 let v oblasti hrubé a jemné motoriky, vývoje řeči a nápady na předřečové a řečové cviky.

Klinická logopedka Iva Bajtlerová Vám představí postup vývoje dítěte od prvního roku až ke školnímu věku – kdy a jakým způsobem začíná dítě uchopovat předměty, lézt, chodit, orientovat se v prostoru, ovládat své tělo a potřeby, jakým způsobem se vyvíjí řeč dítěte, kdy a jak dítě začíná kreslit, jak drží tužku a jakým způsobem se připravuje na psaní ve škole. Dozvíte se, jak vypadá fyziologický vývoj, jaké mohou být odchylky od fyziologického stavu, jak je odhalit a jak s nimi pracovat. Ukážeme si různá předřečová a řečová cvičení pro děti, která můžete používat v klidu doma. Zároveň budete moci s logopedkou řešit konkrétní problémy týkající se vývoje řeči a grafomotoriky vašich dětí.

Časy a místa konání: 

Vývoj řeči a schopnosti dětí

12.01.2022

16:00-18:00

MŠ Dymokury

26.01.2022

16:00-18:00

Poděbrady - on-line

27.01.2022

16:00-18:00

Městec Králové - on-line

09.02.2022

16:00-18:00

MŠ Libice

23.02.2022

16:00-18:00

Poděbrady - on-line

03.03.2022

16:00-18:00

Městec Králové - kino

24.03.2022

16:00-18:00

MŠ Opolany

30.03.2022

16:00-18:00

Poděbrady - L´aura

07.04.2022

16:00-18:00

Městec Králové - MŠ nemocnice

27.04.2022

16:00-18:00

Poděbrady  - L´aura

 

 Svou účast, prosím, hlaste nejpozději do tří dnů před seminářem na map@masmezilesi.cz.

 Další informace a přihlašování naleznete na facebooku „MAP Vzdělávání ORP Poděbrady“.

Logopedická supervize je realizována Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II. EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

(informační letáky naleznete v přílohách - po rozkliknutí článku dole pod textem)

 

 

Dne 21. 9. 2021 se od 12.30 do 14.30 hod. v kavárně L´aura, Riegerovo nám. 33/6, Poděbrady, uskuteční setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost.

 

Další setkání: 25. 11. 2021, 8. 2. a 10. 5. 2022 vždy 12.30 – 14.30 hod., místo a forma konání dle epidemiologické situace

 

 

 

Dne 22. 9. 2021 se od 14.30 do 16.30 hod. v kavárně L´aura, Riegerovo nám. 33/6, Poděbrady, uskuteční setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost.

 

Další setkání: 1. 12. 2021, 9. 2. a 11. 5. 2022 vždy 14.30 – 16.30 hod., místo a forma konání dle epidemiologické situace

 

 

Dne 23. 9. 2021 se od 10.00 do 12.00 hod. v kavárně L´aura, Riegerovo nám. 33/6, Poděbrady, uskuteční setkání pracovní skupiny Financování.

 

Další setkání: 25. 11. 2021, 10. 2. a 12. 5. 2022 vždy 10.00 – 12.00 hod., místo a forma konání dle epidemiologické situace

 

 

Dne 30. 9. 2021 se od 15.30 do 17.30 hod. v kavárně L´aura, Riegerovo nám. 33/6, Poděbrady, uskuteční setkání pracovní skupiny Rovné příležitosti.

 

Další setkání: 2. 12. 2021, 17. 2. a 19. 5. 2022 vždy 15.30 – 17.30 hod., místo a forma konání dle epidemiologické situace

  

 

1 2 3 4 5